మునుపటి పరీక్షా పత్రాలు ఉచిత ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్:

పోటీ పరీక్షా పత్రాలు

ఇంజనీరింగ్ UG గత పరీక్ష పత్రాలు:

ఇంజనీరింగ్ UG ఫ్రీ మోడల్ పేపర్స్:


మెడికల్ UG పాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్:

మెడికల్ UG మోడల్ పేపర్స్:


గేట్ ప్రవేశ పేపర్స్:


UGC NET గత పరీక్ష పత్రాలు:


లా ఎంట్రన్స్ (CLAT, AILET) పేపర్స్:


ఉపాధ్యాయుల అర్హత పరీక్ష (CTET, మొదలైనవి) పేపర్స్:


మెడికల్ పిజి ఎంటన్స్ పేపర్స్:


NCERT సొల్యూషన్స్


ఎన్టీఎస్ పరీక్షా పత్రాలు