అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ MP సీట్లు ఓటు మరియు ఎన్నికల గణాంకాలు

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులురే, శ్రీ బిష్ణు పడబిజెపి
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులురే, శ్రీ బిష్ణు పడబిజెపి
పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుభక్త, శ్రీ మానవరన్INC
పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులురే, శ్రీ బిష్ణు పడబిజెపి
పన్నెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుభక్త, శ్రీ మానవరన్INC
పదకొండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుభక్త, శ్రీ మానవరన్INC
పది లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుభక్త, శ్రీ మానవరన్కాంగ్రెస్ (ఐ)
తొమ్మిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుభక్త, శ్రీ మానవరన్కాంగ్రెస్ (ఐ)
ఎనిమిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుభక్త, శ్రీ మానవరన్కాంగ్రెస్ (ఐ)
ఏడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుభక్త, శ్రీ మానవరన్కాంగ్రెస్ (ఐ)
ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుభక్త, శ్రీ మానవరన్సమావేశం
ఐదవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుగణేష్, శ్రీ KRసమావేశం

నాల్గవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులుగణేష్, శ్రీ KRసమావేశం
మూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1నిరంజన్ లాల్, శ్రీసమావేశం

రెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1సింగ్, శ్రీ లచ్మాన్సమావేశం
మొదటి లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అండమాన్ మరియు నికోబార్ దీవులు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1రిచర్డ్సన్, Rt. రెవ్ జాన్NM

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు