అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ ఎంపీ సీట్లు వోట్ అండ్ ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్ఎరింగ్, శ్రీ నినోంగ్INC
2అరుణాచల్ వెస్ట్రిజిజు, శ్రీ కిరేన్బిజెపి

పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్ఎరింగ్, శ్రీ నినోంగ్INC
2అరుణాచల్ వెస్ట్తాంకం సంజయ్, శ్రీINC

పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్గావ్, శ్రీ తపిర్బిజెపి
2అరుణాచల్ వెస్ట్రిజిజు, శ్రీ కిరేన్బిజెపి

పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్రాజ్కుమార్, శ్రీ వాంగ్చాINC
2అరుణాచల్ వెస్ట్గామ్లిన్, శ్రీ జర్బోమ్INC

పన్నెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్రాజ్కుమార్, శ్రీ వాంగ్చాAC
2అరుణాచల్ వెస్ట్అపాంగ్, శ్రీ ఓమాక్AC

పదకొండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్రాజ్కుమార్, శ్రీ వాంగ్చాఇండ్.
2అరుణాచల్ వెస్ట్రిబా, శ్రీ టోమోఇండ్.

పది లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్గొడుగు, శ్రీ లెట్టాకాంగ్రెస్ (ఐ)
2అరుణాచల్ వెస్ట్థుంగన్, శ్రీ ప్రేమ్ ఖండూకాంగ్రెస్ (ఐ)

తొమ్మిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్గొడుగు, శ్రీ లెట్టాకాంగ్రెస్ (ఐ)
2అరుణాచల్ వెస్ట్థుంగన్, శ్రీ ప్రేమ్ ఖండూకాంగ్రెస్ (ఐ)

ఎనిమిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్లోవాంగ్, శ్రీ వాంగ్ఫాకాంగ్రెస్ (ఐ)
2అరుణాచల్ వెస్ట్థుంగన్, శ్రీ ప్రేమ్ ఖండూకాంగ్రెస్ (ఐ)

ఏడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్టేయెంగ్, శ్రీ సోబెంగ్కాంగ్రెస్ (ఐ)
2అరుణాచల్ వెస్ట్థుంగన్, శ్రీ ప్రేమ్ ఖండూకాంగ్రెస్ (ఐ)

ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్పెర్టిన్, శ్రీ బకిన్ఇండ్.
2అరుణాచల్ వెస్ట్ఖ్రిమే, శ్రీ రించింగ్ ఖందూసమావేశం

ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్పెర్టిన్, శ్రీ బకిన్ఇండ్.
2అరుణాచల్ వెస్ట్ఖ్రిమే, శ్రీ రించింగ్ ఖందూసమావేశం

ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

అరుణాచల్ ప్రదేశ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1అరుణాచల్ ఈస్ట్పెర్టిన్, శ్రీ బకిన్ఇండ్.
2అరుణాచల్ వెస్ట్ఖ్రిమే, శ్రీ రించింగ్ ఖందూసమావేశం