చండీగఢ్ లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ MP సీట్లు వోట్ మరియు ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్ఖేర్, శ్రీమతి. కిరోన్ అనుపమ్బిజెపి
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్బన్సల్, శ్రీ పవన్ కుమార్INC
పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్బన్సల్, శ్రీ పవన్ కుమార్INC
పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్బన్సల్, శ్రీ పవన్ కుమార్INC

పన్నెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్జైన్, శ్రీ సత్య పాల్బిజెపి
పదకొండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్జైన్, శ్రీ సత్య పాల్బిజెపి
పది లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్బన్సల్, శ్రీ పవన్ కుమార్కాంగ్రెస్ (ఐ)
తొమ్మిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్ధావన్, శ్రీ హర్మోహన్JD
ఎనిమిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్కౌశల్, శ్రీ జగన్నాథ్కాంగ్రెస్ (ఐ)
ఏడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్కౌశల్, శ్రీ జగన్నాథ్కాంగ్రెస్ (ఐ)
ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్క్రిషన్ కాంత్, శ్రీజనతా పార్టీ
ఐదవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్విద్యాాలయం, శ్రీ అమర్ నాథ్సమావేశం

నాల్గవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

చండీగఢ్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1చండీగఢ్గోయల్, శ్రీ శ్రీచంద్జన సంఘ్

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు