డామన్ మరియు డయు లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ MP సీట్లు ఓట్ మరియు ఎలెక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: డామన్ మరియు డయు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుపటేల్, శ్రీ లాలుభాయ్ బాబుభాయ్బిజెపి
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

డామన్ మరియు డయ్యు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుపటేల్, శ్రీ లాలుభాయ్ బాబుభాయ్బిజెపి
పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

డామన్ మరియు డయ్యు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుపటేల్, శ్రీ దయా భాయ్ వి.INC
పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

డామన్ మరియు డయ్యు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుపటేల్, శ్రీ దయా భాయ్ వి.INC
పన్నెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

డామన్ మరియు డయ్యు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుటండెల్, శ్రీ దేవ్జీ భాయ్ J.బిజెపి

పదకొండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

డామన్ మరియు డయ్యు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుటాండెల్, శ్రీ గోపాల్ కలాన్INC
పది లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

డామన్ మరియు డయ్యు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుటండెల్, శ్రీ దేవ్జీ భాయ్ J.బిజెపి
తొమ్మిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

డామన్ మరియు డయ్యు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుటండెల్, శ్రీ దేవ్జీ భాయ్ J.ఇండ్.
ఎనిమిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

డామన్ మరియు డయ్యు
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1డామన్ మరియు డయ్యుటాండెల్, శ్రీ గోపాల్ కలాన్కాంగ్రెస్ (ఐ)

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు