దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ MP సీట్లు వోట్ మరియు ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: దాద్రా మరియు నాగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నాగర్ హవేలీ (ST)పటేల్, శ్రీ నాతుభాయ్ గమోన్ భాయ్బిజెపి
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నాగర్ హవేలీ -STపటేల్, శ్రీ నాతుభాయ్ గమోన్ భాయ్బిజెపి
పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నాగర్ హవేలీ -STడెక్కర్, శ్రీ మోహన్ భాయ్GDP

పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నాగర్ హవేలీ -STడెక్కర్, శ్రీ మోహన్ భాయ్ఇండ్.

పన్నెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీడెక్కర్, శ్రీ మోహన్ భాయ్బిజెపి

పదకొండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీడెక్కర్, శ్రీ మోహన్ భాయ్ఇండ్.

పది లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీడెక్కర్, శ్రీ మోహన్ భాయ్కాంగ్రెస్ (ఐ)

తొమ్మిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీడెక్కర్, శ్రీ మోహన్ భాయ్ఇండ్.

ఎనిమిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీగవలి, శ్రీ సీతారామ్ జివాభాయ్ఇండ్.

ఏడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీమహాల, శ్రీ రామ్జీ పోట్లాకాంగ్రెస్ (ఐ)

ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీపటేల్, శ్రీ రౌభాయ్ రాంజిభాయ్సమావేశం

ఐదవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీపటేల్, శ్రీ రౌభాయ్ రాంజిభాయ్సమావేశం

నాల్గవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1దాద్రా మరియు నగర్ హవేలీ-ఎస్టీడెల్కార్, శ్రీ సంజైభాయ్ రూపిభాయ్సమావేశం

మూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1ధోడియా, శ్రీ సంజి రూప్జిసమావేశం

రెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

దాద్రా మరియు నగర్ హవేలి
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1ధోడియా, శ్రీ సంజి రూప్జిసమావేశం

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు