మిజోరం లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ ఎంపీ సీట్లు వోట్ అండ్ ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం (ST)రౌలా, శ్రీ CLINC
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం -STరౌలా, శ్రీ CLINC
పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం -STVanlalzawma శ్రీఎంఎన్ఎఫ్

పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం -STVanlalzawma శ్రీఇండ్.

పన్నెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం ఎస్టీLallungmuana, డాక్టర్. Hauhnarఇండ్.

పదకొండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం ఎస్టీSILVERA, డాక్టర్. సిINC

పది లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం ఎస్టీSILVERA, డాక్టర్. సికాంగ్రెస్ (ఐ)

తొమ్మిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం ఎస్టీSILVERA, డాక్టర్. సికాంగ్రెస్ (ఐ)

ఎనిమిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం ఎస్టీలాల్ డుహోమా, శ్రీకాంగ్రెస్ (ఐ)

ఏడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం ఎస్టీRothuama, డాక్టర్. ఆర్ఇండ్.

ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం ఎస్టీRothuama, డాక్టర్. ఆర్ఇండ్.

ఐదవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మిజోరం
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1మిజోరం ఎస్టీసాంగ్లియాన శ్రీఇండ్.

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు