మేఘాలయ లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ ఎంపీ సీట్లు వోట్ అండ్ ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్ (ST)పాల, శ్రీ విన్సెంట్ హెచ్INC

ఖాళీగా ఉన్న నియోజకవర్గాలు

క్రమసంఖ్యCostituency
1తుర
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్ -STపాల, శ్రీ విన్సెంట్ హెచ్INC
2తురా- STసంగ్మా, కం. అగాథ కే.ఎన్సిపి
పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్కింద్రయ్య, శ్రీ పాటి అలలINC
2తురసంగ్మా, కం. అగాథ కే.ఎన్సిపి
3తురసంగ్మా, శ్రీ పూర్నో అజిటోక్ఎన్సిపి

పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్కింద్రయ్య, శ్రీ పాటి అలలINC
2తురసంగ్మా, శ్రీ పూర్నో అజిటోక్ఎన్సిపి

పన్నెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్కింద్రయ్య, శ్రీ పాటి అలలINC
2తురసంగ్మా, శ్రీ పూర్నో అజిటోక్INC

పదకొండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్స్వీయ, శ్రీ గిల్బర్ట్ G.ఇండ్.
2తురసంగ్మా, శ్రీ పూర్నో అజిటోక్INC

పది లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్మార్బానియన్, శ్రీ పీటర్ జి.కాంగ్రెస్ (ఐ)
2తురసంగ్మా, శ్రీ పూర్నో అజిటోక్కాంగ్రెస్ (ఐ)

తొమ్మిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్మార్బానియన్, శ్రీ పీటర్ జి.కాంగ్రెస్ (ఐ)
2తురమరాక్, శ్రీ శాన్ఫోర్డ్కాంగ్రెస్ (ఐ)

ఎనిమిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్స్వీయ, శ్రీ గిల్బర్ట్ G.ఇండ్.
2తురసంగ్మా, శ్రీ పూర్నో అజిటోక్కాంగ్రెస్ (ఐ)
3తురసంగ్మా, శ్రీ విలియమ్సన్ ఎ.కాంగ్రెస్ (ఐ)

ఏడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్Kharlukhi, డాక్టర్. బాజిబన్ ఆర్.APHLC
2తురసంగ్మా, శ్రీ పూర్నో అజిటోక్కాంగ్రెస్ (ఐ)

ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1షిల్లాంగ్లింగ్డో, శ్రీ హోపింగ్ స్టోన్ఇండ్.
2తురసంగ్మా, శ్రీ పూర్నో అజిటోక్సమావేశం

ఐదవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

మేఘాలయ
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1తురమరాక్, శ్రీ KRAPHLC

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు