లక్షద్వీప్ లోక్సభ ఎన్నికల ఎంపి లిస్ట్ MP సీట్లు వోట్ మరియు ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

పదహారవ లోక్ సభ

రాష్ట్రం: లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ (ST)మొహమ్మద్, శ్రీ ఫైజాల్ పిపిఎన్సిపి
పదిహేనవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ -STసయ్యద్, శ్రీ హమ్దుల్లాINC
పద్నాలుగో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ -STకోయ, డాక్టర్. పి. పుకూనిజెడి (యు)
పదమూడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ -STసయ్యద్, శ్రీ పిINC
పన్నెండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ ఎస్టీసయ్యద్, శ్రీ పిINC
పదకొండవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ ఎస్టీసయ్యద్, శ్రీ పిINC
పది లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ ఎస్టీసయ్యద్, శ్రీ పికాంగ్రెస్ (ఐ)
తొమ్మిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ ఎస్టీసయ్యద్, శ్రీ పికాంగ్రెస్ (ఐ)
ఎనిమిదో లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ ఎస్టీసయ్యద్, శ్రీ పికాంగ్రెస్ (ఐ)
ఏడవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ ఎస్టీసయ్యద్, శ్రీ పికాంగ్రెస్ (ఐ)
ఆరవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ ఎస్టీసయ్యద్, శ్రీ పిసమావేశం

ఐదవ లోక్ సభ
రాష్ట్ర వారీ వివరాలు

లక్షద్వీప్
క్రమసంఖ్యCostituencyసభ్యుని పేరుపార్టీ
1లక్షద్వీప్ ఎస్టీసయ్యద్, శ్రీ పిసమావేశం

ప్రధాన పేజీకి తిరిగి వెళ్ళు