నీట్ స్టేట్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టరేట్స్ అండ్ ఆఫీస్ మహారాష్ట్ర

State Medical Education Directorates & Offices Where Counseling Related Information may be avaliable in Maharashtra

దర్శకుడు
మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ & రీసెర్చ్,
St. Georges Hospital Campus,
Govt. Dental College Building,
4th Floor, Near CST Railway Station,
Mumbai-400 001.
Telephone No. : 022-22620361-365,
Fax No. : 022-22620562/22652168
Website : www.dmer.org
ఇ-మెయిల్ ID: [Email protected]