ఢిల్లీ

ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ RK పురం న్యూఢిల్లీ స్కూల్ మేగజైన్ 2011

ధర్మశాల

గ్రామ గ్రామం స్కూల్ మ్యాగజైన్

Tapi

ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ (DPS) టాపి స్కూల్ మేగజైన్ 2015-16

ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ (DPS) టాపి స్కూల్ మేగజైన్ 2013-14

ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ (DPS) టాపి స్కూల్ మేగజైన్ 2011-12

రాంచీ

నిర్జ సహే డిఎవి పబ్లిక్ స్కూల్ కంకే స్కూల్ మేగజైన్

DAV పబ్లిక్ స్కూల్ గాంధీ నగర్, CCL రాంచి స్కూల్ మేగజైన్