2019:

ఇంజనీరింగ్ పరీక్షా క్యాలెండర్ 2019

మెడికల్ పరీక్షా క్యాలెండర్ 2019

UPSC పరీక్ష క్యాలెండర్ 2019

IBPS పరీక్ష క్యాలెండర్ 2019

2018:

ఇంజనీరింగ్ పరీక్షా క్యాలెండర్ 2018

మెడికల్ పరీక్షా క్యాలెండర్ 2018

UPSC పరీక్ష క్యాలెండర్ 2018

IBPS పరీక్ష క్యాలెండర్ 2018

2017:

ఇంజనీరింగ్ పరీక్షా క్యాలెండర్ 2017

మెడికల్ పరీక్షా క్యాలెండర్ 2017

UPSC పరీక్ష క్యాలెండర్ 2017

IBPS పరీక్ష క్యాలెండర్ 2017