తపన్ చక్రవర్తి

తపన్ చక్రవర్తి

ప్రొఫైల్:
పేరు
శ్రీ తపన్ చక్రవర్తి
స్థానం
ఎమ్మెల్యే
అనుగుణమైన పేరు
52 - చండీపూర్
పార్టీ పేరు
సిపిఐ (ఎం)
మొబైల్
9436120015