పవన్ చామ్లింగ్

Pawan Chamling – Politician, Social Worker, Poet and Writer. Joined politics in 1973 and was elected to the Sikkim Legislative Assembly for the first time in 1985; served as Minister for Industries, Information and Public Relations from 1989 to 1992. Became the Chief Minister of Sikkim in December 1994 after having formed the Sikkim Democratic Front (SDF) Party on 4th March,1993. Currently in the fifth consecutive term as India’s longest serving Chief Minister.

పేరుపవన్ చామ్లింగ్
Father’s NameAash Bahadur Chamling
Mother’s NameAasha Rani Chamling
పుట్టిన తేదిసెప్టెంబరు, సెప్టెంబర్ 9
Place of birthYangang, South Sikkim
వైవాహిక స్థితివివాహితులు
No. of children4 Daughters, 4 Sons
వెబ్‌సైట్ pawanchamling.in