మనిపల్ ఇంజనీరింగ్ మునుపటి సంవత్సరం పత్రాలు

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రశ్నాపత్రం ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్:

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశము మునుపటి పరీక్షా పేపర్స్ X ఫిజిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపరు ​​X రసాయన కెమిస్ట్రీ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపర్ మ్యాన్మేటిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశం మునుపటి పరీక్ష పేపర్ 2015 జనరల్ ఇంగ్లీష్ & ఆప్టిట్యూడ్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మానిపల్ ఇంజనీరింగ్ మునుపటి సంవత్సరం ప్రశ్న పేపర్స్ ఉచిత pdf డౌన్లోడ్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రశ్నాపత్రం ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్:

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ ముందరి పరీక్ష పేపర్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపరు ​​X రసాయన కెమిస్ట్రీ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపర్ మ్యాన్మేటిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపర్ X ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రశ్నాపత్రం ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్:

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ ముందరి పరీక్ష పేపర్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపరు ​​X రసాయన కెమిస్ట్రీ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపర్ మ్యాన్మేటిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపర్ X ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రశ్నాపత్రం ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్:

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ ముందరి పరీక్ష పేపర్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపరు ​​X రసాయన కెమిస్ట్రీ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటన్స్ మునుపటి పరీక్ష పేపర్ మ్యాన్మేటిక్స్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రవేశం మునుపటి పరీక్ష పేపర్ 2011 జనరల్ ఇంగ్లీష్ & ఆప్టిట్యూడ్ ఆన్లైన్ ప్రాక్టీస్

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రిపరేటరీ కోర్సు
(చాప్టర్ పరీక్షలు & 10 నమూనా పత్రాలు)

రూ. 1790
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

రూ. 2090
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ మోడల్ పేపర్స్
(XMX మోడల్ పేపర్స్)

రూ. 1090
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

రూ. 1390
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ అచీవర్స్ ఫిజిక్స్
(ఫిజిక్స్ చాప్టర్ పరీక్షలు & 10 ఫిజిక్స్ మోడల్స్)

రూ. 1290
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

రూ. 1590
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ అచీవర్స్ కెమిస్ట్రీ
(కెమిస్ట్రీ చాప్టర్ పరీక్షలు & 10 కెమిస్ట్రీ మోడల్స్)

రూ. 1290
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

రూ. 1590
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

మణిపాల్ ఇంజనీరింగ్ సాధించిన గణితశాస్త్రం
(గణితం చాప్టర్ టెస్ట్స్ & 10 మ్యాథ్మెటిక్స్ మోడల్స్)

రూ. 1290
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి

రూ. 1590
ఇక్కడ సబ్స్క్రయిబ్ చేయండి