రామేంద్ర చంద్ర డెబ్నాథ్

రామేంద్ర చంద్ర డెబ్నాథ్

పేరు
శ్రీ రామంద్ర చంద్ర డెబ్నాథ్
స్థానం
ఎమ్మెల్యే
అనుగుణమైన పేరు
57 - జబరాజ్నగర్
పార్టీ పేరు
సిపిఐ (ఎం)
మొబైల్
9436120057

శ్రీ బిజిటా నాథ్

శ్రీ బిజిటా నాథ్

ప్రొఫైల్:
పేరు
శ్రీ బిజిటా నాథ్
స్థానం
ఎమ్మెల్యే
అనుగుణమైన పేరు
55 - బాబాస్సా
పార్టీ పేరు
సిపిఐ (ఎం)
మొబైల్
9436540560

తపన్ చక్రవర్తి

తపన్ చక్రవర్తి

ప్రొఫైల్:
పేరు
శ్రీ తపన్ చక్రవర్తి
స్థానం
ఎమ్మెల్యే
అనుగుణమైన పేరు
52 - చండీపూర్
పార్టీ పేరు
సిపిఐ (ఎం)
మొబైల్
9436120015